استفاده از آجر در طراحی داخلی فضای مسکونی

0 372

استفاده از مبلمان رنگ خنثی مانند مبلمان فضای نشیمن و میز ناهار خوری سفید رنگ، سبب شده است آجر کاملا خود نمایی کند. در ادامه می توانید تصاویر این آپارتمان را

مشاهده نمایید. طراحی داخلی این آپارتمان توسط Anton Medvedev انجام شده است.

استفاده از آجر در طراحی داخلی فضای مسکونی
استفاده از آجر در طراحی داخلی فضای مسکونی

طراحی داخلی آپارتمان دوم توسط Juliya Butova صورت پذیرفته است. در این خانه، فضا نسبت به آپارتمان قبلی کمی تاریک تر است و این را می توان به حساب آجری گذاشت که نسبت به آجر مورد استفاده در آپارتمان قبلی رنگی تیره تر دارد.